Hi Guest, chào đón bạn ghé thăm. | Đăng Nhập www.vnkeys.net
VNKeys enables you to easily type Vietnamese online. Type it ... copy it ... and paste it ... done!
Kiểu Gõ: OFF AUTO VIQR VNI TELEX
Kiểu đánh sắc huyền hỏi ngã nặng móc trăng đ
VIQR ' ` ? ~ . ^ *,+ ( d,-
VNI 1 2 3 4 5 6 7 8 9
TELEX s f r x j aa ow aw dd
AUTO - Đánh kiểu loạn (bao gồm tất cả kiểu đánh phía trên)
OFF - Tắt bãng gõ, ví dụ như Tiếng Anh.